PIXABAY

דמי פגיעה

זהו פיצוי עבור חוסר יכולת זמנית לעבוד, עקב תאונת עבודה. דמי פגיעה מיועדים לתקופה של עד 13 שבועות אחרי התאונה. גובה דמי הפגיעה מחושב ליום, על פי יום עבודה של שמונה שעות, כך: 75% מההכנסה שחייבת בדמי ביטוח, בשלושת החודשים שעד הראשון לחודש בו נגרמה הפסקת העבודה עקב התאונה. סכום זה, מחלקים בתשעים, בכדי לקבל את התשלום היומי. דמי הפגיעה המירביים ליום הם 1,114.38 ש"ח ויש להוריד מהם דמי ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכן מס הכנסה, אומר אבנר הייזלר. צמצום נוסף בגובה דמי הפגיעה, יהיה במצב שבו כושר העבודה נפגע חלקית בלבד. במקרה כזה, צמצום התשלום ייתבסס על אישור רפואי לגבי היקף צמצום העבודה.

מענק נכות מעבודה

setImageBanner('a260ad75-a9a6-4294-ac01-0dfb04dc8be5','/dyncontent/2019/3/25/03928e1d-f19b-4a82-899c-5d6b53cadad0.jpg',7742,'',510,80,false,37984);

מענק נכות מעבודה הוא מענק חד פעמי, אבנר הייזלר מסביר. הוא ניתן גם לבעלי נכות קבועה, שדרגתה נקבעה כבין 5% ל-9%, כל עוד התאונה התרחשה החל מאפריל 2006. עם האירוע התרחש לפני אפריל 2006, אז מדובר על נכות קבועה שדרגתה נקבעה כבין 5% ל-20%. גובה המענק, שווה לקצבת נכות חודשית כפול 43.

קצבת נכות מעבודה

קצבת נכות מעבודה היא קצבה חודשית. היא רלבנטית עבור בעלי נכות קבועה בדרגה שגבוהה מ-20% ועבור בעלי נכות זמנית בדרגה שמעל 9% ומתחת ל-20%. גובה הקצבה נקבע על פי אחוזי הנכות - 100% נכות מזכה בכל הקצבה, 90% מזכה ב-90% מהקצבה וכן הלאה. שתי הערות חשובות: גובה קצבת הנכות החודשית לא קשור לגובה ההכנסות האחרות שיש לנפגע התאונה. כלל זה מתייחס גם להכנסות מעבודה אחרת. בנוסף, חשוב לקחת בחשבון שגובה הקצבה מתעדכן בתחילת כל שנה, על פי שינויים במדד המחירים לצרכן.

דרגת נכות

חישוב הפיצויים, מבוסס במידה רבה על חישוב דרגת הנכות ("אחוזי הנכות") שנגרמה עקב התאונה. אבנר הייזלר אומר כי דרגה זו נקבעת על ידי ועדה רפואית והיא לוקחת בחשבון רק ליקויים חדשים שנגרמו. מרגע שנקבעה דרגת נכות עבודה כלשהיא, היא מבטלת את הזכות לקבל דמי פגיעה (שכאמור, משולמים במצבי חוסר יכולת זמנית לעבוד). במקביל, ייתכן שהועדה תקבע דרגת נכות זמנית, אם היא מעריכה שעשוי לחול שינוי במצב. 

לסיכום

חישוב הפיצויים להם זכאים (או שלא) בעקבות תאונת עבודה, הוא תהליך מורכב מעט. כאן הצגנו רק את תמציתו. בכל מקרה, חשוב לבדוק את תמונת המצב העדכנית, בעזרת המוסד לביטוח לאומי עצמו. באתר המוסד לביטוח לאומי זמין מידע עדכני בנידון, כמו גם מחשבוני עזר לנושאים אלה.