הליך בחירתו של חבר מועצת העיר, רמי סופר, מסתבר כבעייתי ביותר. מסתבר שעניינו של סופר נדון בועדה לניגוד עניינים במשרד המשפטים וועדה זו עדיין לא החליטה האם עצם היותו גיסו של מנכ״ל העירייה, חיים סופר מהווה בעיה. גם אם יחליט משרד המשפטים ולא חשובה מה תהיה ההחלטה, האישור הסופי הוא כידי משרד הפנים, שעדיין לא קיבל את הפניה לאישורו.

תגובת משרד הפנים: מבירור עולה כי למשרד הפנים טרם הגיעה בקשה לאישור מינויו״. ״למיטב ידיעתנו, עניינו של רמי סופר נמצא בוועדה לניגוד עניינים של נבחרי ציבור היושבת במשרד המשפטים״. ״בעקבות פנייתך והמידע כי רמי סופר עובד ברשות , הנושא יבדק מול הרשות המקומית״. ממשרד המשפטים עדיין לא התקבלה תגובתם. כשזו תגיע נפרסמה.