עורכת הדין, תמר קידר, שולחת כשרות לציבור את נוסח הבקשה לביטול קנסות שקיבלתם וככל הנראה אינן חוקיות.

מס' הודעת תשלום קנס _________
מס' רכב ____________
נימוקים לבקשה להישפט
אני הח"מ שם: _________________ ת.ז. __________ בעניין שבנדון כדלקמן:
1 .ביום ________בשעה _______ קיבלתי מרשי דוח מס' ________ וקנס בסך 100₪
לפיו עברתי עבירה בניגוד לחוק עזר לאשקלון )העמדת רכב וחנייתו(, תשכ"ב – 1962.
2 .על פי הדוח העמדתי את רכבי במקום חניה מוסדר מבלי להצמיד כרטיס חניה בר תוף
לחלון הדלת הקידמית של הרכב בצד הפנימי הקרוב למדרכה בהתאם להוראות הנלוות
לכרטיס החנייה, כאשר בכרטיס החניה מופיעים כל הפרטים הנחוצים להגדרת מועד
ומשך החניה וזאת בניגוד לסעיף 3( ד( )2 )ו )3 )לחוק.
אלו הטענות היפות לעניין דוח החנייה וחוק העזר המצדיקות זיכוי מרשי מעבירה המיוחסת
לו כמפורט בדו"ח:
3 .סעיף 3( ד( לחוק מתייחס למקום חנייה אשר הוסדר באמצעות כרטיס חניה )מדובר
בתיקון משנת 1988.)
4 .בתיקון משנת 1988 התווסף לחוק לא רק הוראות סעיף 3( ד( לחוק אלא גם התווסף סעיף
12א אשר קובע בהתייחס לכרטיס חניה כי :
)ב( לא ישתמש אדם בכרטיס חניה שלא הודפס או לא אושר כדין על ידי מועצת
העיריה.
5 .כלומר, כל הסדרת חניה לפי סעיף 3( ד( לחוק באמצעות כרטיס חנייה מחייב הדפסה או
אישור כדין של מועצת העירייה לאותו הכרטיס מכוחו מחייבים את הציבור.
6 .כרטיס החניה אשר אליו מתייחס הדוח – אינו כרטיס שהודפס ו/או אושר כדין על ידי
מועצת עיריית אשקלון.
7 .חמור מכך, בפועל – במקומות החנייה הללו ש"הוסדרו" לכאורה על ידי "כרטיס חניה" –
מתבצע תשלום לתוך מדחן )מכשיר מכני( אשר מנפיק כרטיס חניה – כאשר לא המדחן
ולא "כרטיס החנייה" שהונפק הודפסו ו/או אושרו על ידי עיריית אשקלון.
ומטעם זה בלבד יש להורות כי הדו"ח שניתן ניתן בניגוד לדין.
8 .לחלופין ומבלי לפגוע בטענות המפורטות לעיל, גם אם יקבע כי מדובר בכרטיס חנייה
שהודפס או אושר כדין על ידי המועצה – הרי שאין מדובר בכרטיס חניה שנקבע לגביו
תעריף כדין.
9 .ויוסבר: סעיף 11( א( לחוק קובע כי :
לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה
מוסדר, אלא אם שילם אגרת הסדר בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת.
10 .סעיף 4( א( לתוספת לחוק העזר הקובע את שיעורי האגרה למקום חניה מוסדר באמצעות
כרטיס חניה כדלקמן:
אגרת הסדר חניה )סעיף 11(א(( –
במקום חניה מוסדר )שאינו סמוך לחוף רחצה( באמצעות כרטיסי חניה, לכל רכב, לכל
שעה או חלק ממנה, ובלבד שלא תותר חניה ליותר משעתיים 1₪
11 .מכאן, שגם אם הוסדר מקום כלשהו באמצעות כרטיס חנייה שאושר על ידי המועצה )מה
שלא קרה במקרה שלפנינו( הרי שבמקום הספציפי וכתנאי ולגביית 1 ₪ לשעה – מוגבל
זמן החניה במקום לשעתיים בלבד.
12 .זאת ועוד בשום מקום החוק העזר אין התייחסות לנוהג לפיו נהגים אינם משלמים כלל
אגרת חניה בגין השעה הראשונה וכי אגרת החניה בשעה הראשונה הינה בתעריף 0.₪
13 .במקום החניה שנטען לגביו כי בוצעה העבירה על ידי הח"מ, אין כל הגבלה בזמן החנייה.
הן לח"מ והן לתושבים אחרים שחונים במקום – מותרת חניה למשך של עד 12 שעות
באותו המקום.
14 .זאת ועוד, ומבלי לפגוע בכל האמור לעיל ובניגוד לאמור והקבוע בדו"ח – במקום החניה
הרלוונטי לדו"ח )לרבות כל מקומות החניה בעיר אשקלון "שנצבעו בצבע כחול לבן בצד
המדרכות במקומות שונים בעיר ולצידם הותקנו מכשירים אלקטרונים "מדחנים" ( –
אינם מוסדרים בכרטיס חניה – אלא מוסדרים באמצעי תשלום אחרים.
15 .אכן, בפועל עריית אשקלון הסדירה את חנייה באותם המקומות באמצעות מכשיר
אלקטרוני ו/או מדחן ו/או מכשיר נייד ו/או כל אמצעי מכני אחר בין שהוא מיועד להצגה
ברכב ובין שאינו מיועד לכך, המאפשר למדוד זמן חניה או לקצוב אותו בדרך כלשהי –
ולא באמצעות כרטיס חניה.
16 .עריית אשקלון אף הגדילה והיא גובה תשלומי אגרות חנייה - שלא באמצעות כרטיסי
חניה אלא באמצעות אמצעי תשלום אחרים לחלוטין )פנגו, איזי פארק וכיו"ב(, מבלי
שהסכמות לגבות תעריפים חנייה באמצעות אמצעי תשלום אלו נקבעו בחוק העזר
העירוני, מבלי שנקבע תעריף חניה בגינם ובכלל – בחוסר סמכות בלתי חוקי.
17 .כלומר, די בשימוש באפליקציית פנגו, איזי פארק ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר, כדי
להוות אמצעי תשלום שימנע קבלת דו"ח בהתאם להוראת סעיף 3( ד( לחוק.
18 .זאת ועוד, אילו היתה רוצה עיריית אשקלון לגבות את אגרות החניה במקומות בהם היא
הסדירה חניה באמצעות מדחן ו/או אמצעי תשלום אחרים – הרי שמוטל היה עליה לפעול
בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2011/4 מיום 2011.8.21 ,לתקן את חוק העזר
הנוכחי, ולהתאימו לשינויים שהיא ביצעה בשנת 2014 בהסדרת מקומות חנייה.
19 .לא די בכך, היה מוטל על הרשות המקומית לבצע את ההתאמות הנדרשות בנוסח החוק
של אשקלון בהתאם לנוסח חוק העזר המומלץ על ידי משרד הפנים ולקבל את אישור
מועצת עריית אשקלון לתיקונים והשינויים.
20 .לאור כל האמור לעיל, מבוקש לקבוע כי הדו"ח שניתן לי ניתן בניגוד לחוק – וכי יש
להורות על זיכוי הח"מ מהעבירה שיוחסה לו.
_____

מגיש הבקשה

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו