מודל הפעלה בצהרון בגני הילדים ובבתי הספר כיתות א-בכך תתבצע ההפעלה בנוגע לצהרונים, לא פשוט אבל לא שזה לא אפשרי גם אין ברירה

דוברות העירייה

גני ילדים*

1. הפעילות בגני הילדים תתקיים מתום יום הלימודים ועד השעה 16:00.
2. התלמידים יישארו באותה קבוצה קבועה אליה הם משתייכים במהלך יום הלימודים בגן.
3. בכל קבוצה יהיו עד 18 תלמידים שתחולק לשתי קבוצות מבנה, והכל כאמור במתווה גני הילדים.
4. צוות הצהרון יקיים חפיפה בעת חילוף המשמרות בין הבוקר לצהריים לצורך עדכונים והמשך טיפול והתייחסות של צוות הצהרון.
5. צוות הצהרון יגיע עם הצהרת בריאות חתומה.
6. אם תלמיד מהקבוצה הקבועה בגן הילדים מצטרף לצהרון בלא שהשתתף ביום הלימודים בבוקר, יש לוודא ולקבל הצהרת בריאות חתומה מההורה/אחראי על הקטין.
7. בתחילת הפעילות צוות הצהרון יבצע בדיקת נוכחות וידאג ליצור קשר עם כל תלמיד חסר מידי יום.
8. תותר כניסה לצוות מסייע, אשר נקבעה זכאותו של ילד לקבל על פי חוק.

*בתי ספר*

1. הפעילות בבתי הספר תתקיים מתום יום הלימודים ועד השעה 16:00.
2. התלמידים יישארו באותה קבוצה קבועה אליה הם משתייכים במהלך יום הלימודים בבית הספר.
3. בכל קבוצה יהיו עד 17 תלמידים.
4. צוות הצהרון יקיים חפיפה בעת חילוף המשמרות בין הבוקר לצהריים לצורך עדכונים והמשך טיפול והתייחסות של צוות הצהרון.
5. צוות הצהרון יגיע עם הצהרת בריאות חתומה
6. אם תלמיד מהקבוצה הקבועה בבית הספר מצטרף לצהרון בלא שהשתתף ביום הלימודים בבוקר, יש לוודא ולקבל הצהרת בריאות חתומה מההורה/אחראי על הקטין.
7. בתחילת הפעילות צוות הצהרון יבצע בדיקת נוכחות וידאג ליצור קשר עם כל תלמיד חסר מידי יום.
8. תותר כניסה לצוות מסייע, אשר נקבעה זכאותו של ילד לקבל על פי חוק.

*מתווה הפעלה - דגשים פדגוגיים כלליים לעבודת צוות הצהרון בשגרת הפעילות בימי קורונה*

*מנהל ניצנים ברשות*

9. מנהל ניצנים ברשות ומרכזת התכנית במחוז בשיתוף המפקחים יובילו את יישום התכנית בכל צהרוני ניצנים באזור, בשיתוף ובתיאום מלא עם מנהל אגף החינוך/מנהל אגף חינוך קדם יסודי ברשות /מנהל אגף חינוך יסודי ברשות/הבעלות.
10. מומלץ להתאים תכנים פדגוגיים ורגשיים הרלוונטיים לימי הקורונה.
11. שיבוץ כח האדם בצהרון יעשה ע"י מנהל ניצנים ברשות .
12. הכשרה ותדרוך כח האדם יעשה ע"י מנהל ניצנים ברשות בהתאם להנחיות משרד החינוך
(א. חוזר מנכ''ל צהרונים
ב. מתווה גן ילדים ואורחות חיים בגן.
מתווה לחזרה הדרגתית לגני הילדים - שגרת עבודה בתקופת קורונה, אורחות החיים בגני הילדים בתקופת הקורונה)
ג. מתווה ביה''ס יסודי א' –ג' ואורחות חיים במוסד החינוכי (מצב קישורים)

מתווה להתנהלות תלמידים בבתי הספר היסודיים שגרת עבודה בתקופת קורונה
אורחות חיים במוסד החינוכי בתקופת הקורונה
ד. הוראות ביטחון, חירום ובטיחות הוראות אגף ביטחון לחזרה ללימודים

13. מומלץ לשבץ עובדי הוראה המעוניינים לקחת חלק בעבודה בצהרון.
14. רישום התלמידים לצהרון יעשה ע"י הרשות המקומית ומי מטעמה.
15. בני נוער /בנות שירות לאומי/מתנדבים המשתלבים במסגרות ימשיכו בפעילותם בימים קבועים, ובאותה הקבוצה, בכפוף לנוהל הפעלת בני נוער ברשות המקומית בתקופת הקורונה.
16. במקרה של אירוע חריג יש לנהוג על-פי חוזר מנכ"ל ניצנים ולעדכן את כלל הגורמים הרלוונטיים ברשות ובמשרד החינוך.

*צוותי צהרון גני הילדים ובתי הספר*

*מובילת צהרון בגני ילדים-האדם האמון פדגוגית וארגונית על הצהרון (גננת/סייעת/מדריך) להלן מובילה*.

1. חפיפה עם צוות הבוקר והתעדכנות במידע רלוונטי והנחיות הבריאות להמשך פעילות עם התלמידים תעשה ע"י המובילה בקבוצה.
2. איסוף הצהרות הבריאות של התלמידים המצטרפים לצהרון, על פי הנהלים יעשה ע"י המובילה.
3. בדיקת נוכחות תלמידים מידי יום תעשה ע"י המובילה. במידה ותלמיד לא הגיע לצהרון, על המובילה ליצור קשר עם הוריו.
4. על המובילה להכין תכנית עבודה שבועית. התכנית תיתלה במקום בולט במרחב.
תכנית העבודה תתייחס לשני ממדים: מרחבי הפעילות נפרדים ואופי הפעילות שיתקיים במרחבים.
5. המובילה תערך לתת מענה מותאם לילדים הן בתחום הרגשי והן בתחום הלימודי.
6. קיום האמצעים הנדרשים ופעילות עפ"י הנחיות משרד הבריאות תעשה ע"י המובילה.

*בתי ספר- רכז צהרון בית ספרי*

1. על הרכז הבית ספרי להכין תכנית עבודה שבועית, בשיתוף ובתיאום עם הצוות החינוכי: התכנית תיתלה במקום בולט במרחב.
תכנית העבודה תתייחס לשני ממדים: מרחבי הפעילות נפרדים ואופי הפעילות שיתקיים במרחבים.
2. איסוף הצהרות הבריאות של צוות הצהרון על פי הנהלים יעשה ע"י הרכז.
3. קיום האמצעים הנדרשים ופעילות עפ"י הנחיות משרד הבריאות תעשה ע"י הרכז.

*מובילת צהרון בבתי הספר*

1. חפיפה עם צוות הבוקר והתעדכנות במידע רלוונטי להמשך פעילות עם התלמידים תעשה ע"י המובילה בקבוצה.
2. בדיקת נוכחות תלמידים מידי יום תעשה ע"י המובילה. במידה ותלמיד לא הגיע לצהרון, על המובילה ליצור קשר עם הוריו.
3. המובילה תערך לתת מענה מותאם לילדים הן בתחום הרגשי והן בתחום הלימודי.
4. קיום האמצעים הנדרשים ופעילות עפ"י הנחיות משרד הבריאות תעשה ע"י המובילה.

*הזנה*
_כללי היגיינה של הצוות והילדים_:
1. הצוות החינוכי ידאג לכך שהם והילדים ירחצו את ידיהם במים וסבון לפני ואחרי הארוחה.
2. יש לנקות ולחטא שולחנות וכיסאות לפני הארוחה, במעבר בין קבוצות ובסיום הארוחה.
3. יש להקפיד על המצאות סמוך לכיורים, של סבון, נייר לניגוב ידיים, פח אשפה והמצאות אלכוג'ל בכניסה לחדר אוכל.

_כלים_:
1. מפות על שולחנות במידה וקיימות יהיו חד פעמיות.
2. הגשת המזון תתבצע בכלים חד פעמיים. ניתן להשתמש בכלים רב פעמים בתנאי שקיים מדיח כלים מתאים ותתבצע שטיפה וחיטוי של הכלים בתכנית עם בטמפרטורה 65 מעלות צלסיוס לפחות, הכלים יאוחסנו במתקן סגור לאחסון לכלים היבשים.
3. לא ייעשה שימוש חוזר בכלים חד-פעמיים.

_קבלת ואחסון המזון_:
1. המזון יגיע מוכן לאכילה, ירקות ופירות שטופים ומחוטאים ממקור מאושר על ידי משרד הבריאות, באריזה מבודדת, השומרת על טמפרטורת המזון (ארגזי קרטון ייעודיים, צידנית וכו') ניתן לספק מזון גם בתפזורת (חלוקת מזון על ידי הצוות במקום).
2. הצוות יפתח את הקרטון ולאחר מכן יחליף כפפות (מחשש שהנגיף נמצא ע"ג משטחים שונים).
3. איש הצוות שמקבל את המזון יבדוק את התאמת המזון שנשלח על ידי ספק המזון ואת טמפרטורת המזון והתאמתה לטמפרטורה שצוינה על ידי ספק המזון.

_הגשת המזון:_
1. בזמן הארוחה והגשת המזון, איש הצוות המגיש יעטה מסיכה, ילבש כפפות, למעט מי שפטור מעטיית מסיכה לפי צו בריאות העם.
2. אין הגשה עצמית ("בופה") אלא חלוקה של המזון באמצעות איש צוות המגיש את האוכל לצלחות אישיות.
3. ישיבת הסועדים תבוצע במרחק 2 מטר אחד מהשני, בשולחנות נפרדים ומרוחקים.
4. הסועדים לא יורשו להחליף כלים או מזון ביניהם.
5. לא יוצבו כלי שולחן (מלח, פלפל מפיות וכו') משותפים.

_הגשת מזון באמצעות חמגשיות_:
1. החמגשיות יוגשו לכל התלמידים לאחר ניקוי וחיטוי השולחן.
2. החמגשיות יוגשו לתלמידים על ידי הצוות עם כפפות ומסכה.
3. הילדים הצעירים יעזרו בצוות לפתיחת החמגשיות.
4. הצוות שיפתח את החמגשיות יצויד בכל ציוד המגן הנדרש.
5. בתום השימוש בחמגשיות יש לזרוק את החמגשיות הריקות לשקית גדולה ומרכזית ולדאוג לפנות את הכלים למתחם מחוץ למוסד המיועד לכך.

_סיום הארוחה_:
1. הילדים יפנו את השולחנות מהכלים ושאריות המזון.
2. יש לנקות ולחטא את השולחנות בחומר ניקוי בין קבוצות הסועדים ובתום יום הארוחה.
3. אין להעביר מזון שנותר או לשומרו.
4. יש להקפיד ולפעול על פי הנחיות משרד הבריאות.

*ניהול אורחות חיים ושגרה בימי קורונה*

1. הצוותים החינוכיים, התלמידים והוריהם, יגיעו למוסד החינוכי בתנאי שאינם נדרשים לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות, ללא חום מעל 38 מעלות או תסמינים הקשורים בקורונה (שיעול, קשיי נשימה או תסמין נשימתי אחר) או נחשפו לחולה מאומת.
2. תותר הכניסה לצהרון אך ורק לצוותים החינוכיים ולתלמידים, בהתאם לתכנית שנקבעה, לאחר חתימה על הצהרות בריאות כנדרש.
3. טפסי ההצהרה המלאים והחתומים של צוות הצהרון ושל התלמידים יאספו ויתויקו לצורך תיעוד ע"י מובילת הצהרון בגן ורכז בית ספרי בבית הספר (במקומות שאין רכז/ת בית ספרי האיסוף יעשה ע"י המובילה במסגרת). אין להכניס לצהרון ילד ללא אישור חתום.
4. צוות הצהרון ישתמש באמצעי מיגון במרחבים השונים במהלך כל היום בהתאם להנחיות משרד הבריאות. צוות הצהרון מחוייב בעטיית מסיכה (שמביא מהבית). בכל שעות פעילות הצהרון, למעט פעילות שיח של מוביל הקבוצה בשעת השיח.
5. לילדי הגן אין חובת עטיית מסיכה ולילדי בית הספר שגילם עולה על 7 והכל על פי הנחיות משרד הבריאות.
6. תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה. אנשי הצוות והתלמידים יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון או חומרי ניקוי.
7. ניקיונם של תאי השירותים יבוצע באופן שוטף במשך כל יום הפעילות.
8. יש להקפיד במהלך היום על אוורור חדר הצהרון בו מתקיימת הפעילות.
9. אם איש צוות הנדרש למגע עם הפרשות גוף - יש לעטות כפפות, ולזרוק את הכפפות לפח סגור מיד לאחר הסרתן ולבצע ניקוי היגייני של הידיים.
10. לאור הנחיות משרד הבריאות, לא ניתן לקיים בצהרונים פעילות של חוגים חיצוניים. ואולם, יש לבצע פעילות הפגה לפחות פעמיים בשבוע בתוך המסגרת. לצורך הפעילות ניתן לבצע רכש של חומרים דידקטיים כגון: משחקי חשיבה, חומרי יצירה וכדומה.

*שחרור של תלמידים*

1. הכניסה והיציאה של התלמידים מהצהרון ייעשו באופן מבוקר על ידי המובילה תוך הקפדה על חבישת מסכה לכל הנמצאים במרחב הציבורי (למעט ילדי הגן) והקפדה על מניעת התקהלות.
2. מניעת התקהלות תהיה באחריות ההורים המביאים ומחזירים את ילדם מהצהרון.
3. ההורים לא יורשו להיכנס/לשהות במוסד החינוכי.
4. יישמר מרחק של שני מטר בין הנוכחים.

*קשר ותיאום עם הורי התלמידים*

• המוביל/ה תהיה ערה לצרכי קהילת התלמידים בתקשורת עקבית עם ההורים.

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה