ממצאים חמורים של מבקר המדינה נגד בכירים בעירייהדו״ח מבקר המדינה על התנהלות העירייה במינויים שנעשו, מצביע על כך שאלה שזכו במינויים שלהם, תמכו בראש העיר איתמר שמעוני בבחירות האחרונות. מנכ״ל העירייה זוכה לביקורת חריפה ביותר עד כדי התייעצות עם המשטרה בפרשה

 דו״ח מבקר המדינה בנוגע לעיריית אשקלון, נוגע למינויים פוליטיים שנעשו מאז בחירתו של ראש העיר, איתמר שמעוני לתפקיד.
המבקר אף טוען שהיו מגעים בין משרד המבקר למשטרת ישראל וככל הנראה נבדקו הביטים פוליטיים שהועברו לחקירה.


דוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2016 מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא.
השלטון המקומי הוא גורם חשוב ביותר במארג השלטוני בישראל. לעתים מזומנות הוא הכתובת הראשונה שאליה פונה האזרח . דוח ביקורת זה עוסק במגוון רחב של נושאים, מערכתיים וממוקדים, הנמצאים בלב העשייה של השלטון המקומי בישראל ויש להם השפעה מכרעת על מרבית האוכלוסייה, על איכות החיים שלה ועל השירותים המסופקים לה. מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא שם גם בדוח זה דגש מיוחד על מאבק בשחיתות הציבורית ושמירת טוהר המידות ,על קידום סדרי מינהל תקין ועל האתיקה הציבורית.
מבקר המדינה הבהיר בדוח זה את הנורמות הראויות כדי למנוע החלטות ומעשים לא נאותים. להלן כמה הנושאים המשמעותיים שבהם עוסק הדוח: מינויים והתקשרויות על רקע זיקה פוליטית או אישית ברשויות מקומיות לאחר בחירות 2013- בחודשים אוקטובר ונובמבר 2013 התקיימו ברשויות המקומיות בחירות לראשות הרשות המקומית ולמועצה שלה. בכל שש הערים שנבדקו –עפולה; נשר; אשקלון; וכן חדרה; קריית אונו; גבעתיים (החברה הכלכלית)– נמצא כי זמן קצר לאחר הבחירות מונו בעלי תפקידים מקצתם בכירים, בעיקר בגלל זיקה פוליטית, אישית או עיסקית לראש העיריה, לחברי סיעתו או לסיעה אחרת בקואליציה. ליקויים חמורים וכבדי משקל במיוחד נמצאו בהתנהלות עיריות נשר ועפולה. הממצאים הועברו ליועץ המשפטי לממשלה בחשש לעבירות פליליות וכן על משרד הפנים לנקוט צעדים תקיפים על פי הדין כנגד ראשי עיריות נשר ועפולה.
בקשר לאשקלון התקיים קשר בין משרד מבקר המדינה לבין המשטרה מינויים בחברה העירונית מנכ"ל בסוף דצמבר 2013 זימן מנכ"ל העירייה, שבאותו חודש החל בעבודתו, את מי שכיהן מסוף שנת 2007 כמנכ"ל החברה העירונית לתרבות, נוער, ספורט ונופש אשקלון בע"מ (להלן - החברה העירונית), וביקש ממנו לפנות את תפקידו בצורה יפה ובהסכמה, ולא - יפעל להדיחו על ידי דירקטוריון החברה.
כפועל יוצא, בינואר 2014 הודיע מנכ"ל החברה העירונית (להלן - המנכ"ל היוצא) על התפטרותו וחתם על "הסכם הפסקת עבודה". המנכ"ל היוצא מסר למשרד מבקר המדינה בדצמבר 2014 כי בפגישה נוספת ביניהם הבטיח לו מנכ"ל העירייה כי ימצא לו תפקיד חלופי בעירייה.
הוא ציין שהתפטר כי האמין שאכן יימצא לו תפקיד כמובטח, ומשום שרצה להימנע ממאבק משפטי ארוך, יקר ומלווה בהכפשות שעלול היה להתנהל אם יסרב לפנות את תפקידו. מנכ"ל עיריית אשקלון מסר למשרד מבקר המדינה ביוני 2015 כי המנכ"ל היוצא הוחלף נוכח טענות שהועלו על תפקודו, וכי היעדר שביעות הרצון מתפקודו נמשך מהקדנציה הקודמת.
הוא הוסיף כי המנכ"ל היוצא הצטייר בעיניו כמי שאינו מתאים למשרת מנכ״ל החברה העירונית נוכח השינויים שהחברה נדרשת לעבור, אך עם זאת הוא הבהיר לו כי אינו רואה פסול בכך שייבחר לתפקיד אחר בעירייה.
המנכ"ל היוצא מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מיוני 2015 כי מנכ"ל העירייה ביקש ממנו לעזוב את תפקידו משום שרוצים "להחליף את הנהלת העיר" כדי לבצע שינויים שהובטחו לציבור לפני הבחירות.
הוא הוסיף כי המנכ"ל לא אמר דבר על אי-שביעות רצון מתפקודו, וכי במשך כל שנות פעילותו לא הביעו יו"ר דירקטוריון החברה העירונית או מוסדותיה ביקורת על תפקודו.
משרד מבקר המדינה מעיר למנכ"ל העירייה כי כפיית ההתפטרות על המנכ"ל היוצא משום שהצטייר בעיניו כמי שאינו מתאים לשינויים הצפויים לתאגיד, בלי כל הזדמנות לבחון את התאמתו לשינויים אלה, אינה ראויה.
במרץ 2014 פרסמה החברה העירונית מכרז לתפקיד מנכ"ל. הרכב ועדת הבחינה למינוי המנכ"ל היה כלהלן: נציג דירקטוריון החברה, מנכ"ל חברה עירונית מעירייה אחרת ונציג משרד הפנים. כאמור, על פי חוזר מנכ"ל, ועדת הבחינה היא האחראית לכל שלבי המכרז. מנכ"ל העירייה התערב בכל שלבי המכרז אף שלא היה על תקן נציג הדירקטוריון בוועדת הבחינה.
הוא שקבע את תנאי הסף למשרה ואת השאלות שיהוו את מאפייני המשרה במכון ההשמה הועלה כי מנכ"ל העירייה התערב בכל שלבי המכרז אף שלא היה על תקן נציג הדירקטוריון בוועדת הבחינה. הוא שקבע את תנאי הסף למשרה, את חברת ההשמה שאליה יישלחו המועמדים למתן חוות דעת ואת השאלות שיהוו את מאפייני המשרה במכון ההשמה.
עוד הועלה כי מנכ"ל העירייה מיקד את תנאי הסף בניסיון ניהולי בתחום החינוך, ובתיאור התפקיד שנמסר לחברת ההשמה העביר את תחום החינוך לראש הרשימה; זאת אף שתפקידיה של החברה העירונית אינם רק בתחום החינוך אלא גם בתחומי התרבות, הנופש והספורט.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשקלון ולחברה העירונית כי התערבות מנכ"ל העירייה, שלא היה חבר בוועדת הבחינה, הייתה בניגוד לחוזר מנכ"ל. עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה ולחברה העירונית כי מיקוד תנאי הסף בניסיון ניהולי בחינוך, אף שהחברה עוסקת בתחומים נוספים, מעלה חשש שנועד לגרום להעדפה של מועמד בעל רקע מקצועי בתחום זה. העירייה מסרה בתשובתה ממאי 2015 כי הדרישה שמנכ׳׳ל החברה יהיה בעל רקע וניסיון בתחום החינוך נבעה ממדיניות העירייה, שלפיה החברה העירונית היא שתרכז את כל הפעילות הבלתי פורמלית.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי אף שוועדת הבחינה הייתה רשאית, על פי חוזר המנכ"ל, להוסיף תנאי סף של ניסיון ניהולי בתחום עיסוקה העיקרי של החברה, הרי שעל פי תקנון ההתאגדות של החברה העירונית מטרות החברה הן גם בתחומי הנופש, הספורט והתרבות. יתרה מכך, בישיבת דירקטוריון החברה העירונית בינואר 2013 הצהיר ראש העירייה - שהוא יו"ר הדירקטוריון - שהמטרות והייעוד של החברה יהיו: "אירועים, ספורט, סייעות הסכם קיבוצי".
העירייה גם לא צירפה מסמך המעיד על מדיניות אחרת שגובשה בקדנציה זו, ולפיה מטרות החברה העירונית הן רק בתחום החינוך. ועדת הבחינה התכנסה במאי 2014. בפרוטוקול ישיבתה, הכתוב בכתב יד, נרשם מפי אחת המועמדות, שתיארה לפני הוועדה את הרקע שלה ואת עיסוקיה: "חלק גדול ממערכת הבחירות עם ראש העיר".
אמירה זו של המועמדת נמחקה בקו. ועדת הבחינה החליטה ביולי 2014, לאחר עיון בתוצאות המבחנים של מכון ההשמה, להמליץ על שני מועמדים, אחת מהם בעדיפות ראשונה - המועמדת שציינה שבמערכת הבחירות עבדה עם ראש העירייה הנבחר.
נציג משרד הפנים בוועדה הסתייג מאוד, כך בפרוטוקול ועדת הבחינה, ממינויה של המועמדת שבעדיפות ראשונה נוכח חוות הדעת של מכון ההשמה. ממסמכים שהגישה המועמדת שבעדיפות ראשונה עולה כי בשנים 2008-2005 ניהלה בית ספר יסודי ובשנים 2005-1984 כיהנה כסגנית מנהלת בית ספר יסודי וכרכזת מקצועית, ובאחריותה הניהולית היו כעשרה מורים. ניסיונה המקצועי בחמש השנים שקדמו לשנת המכרז היה בניהול עסק משפחתי של גלידות.
בקורות החיים לא נמסרו פרטים על גודל העסק ועל היקף פעילותו. במערכת הבחירות השתתפה המועמדת בתפקיד מרכזי ופעלה להיבחרו של מר שמעוני לראשות העירייה. בישיבת דירקטוריון החברה העירונית ביולי 2014, בעת שנדונו "המלצות ועדת הבחינה לבחירת מנכ"ל", מסר ראש העירייה לדירקטוריון שהמועמדת "הייתה פעילה בבחירות" ושהוא יוצא מהישיבה כדי למנוע חשש לניגוד עניינים. אחד מחברי הדירקטוריון ביקש שגם המנכ"ל יצא מהישיבה בגלל חשש לניגוד עניינים, בנימוק שהמנכ"ל מבצע את מדיניות ראש העירייה, אך היועץ המשפטי של החברה הודיע שסיבה זו אינה בגדר ניגוד עניינים. נציג דירקטוריון החברה העירונית בוועדת הבחינה מסר כי המועמדת ציינה בפני הוועדה שהייתה פעילה במטה הבחירות של ראש העירייה. מנכ"ל העירייה המליץ לחברי הדירקטוריון לאמץ את המלצות הוועדה.
הדירקטוריון אישר את בחירת המועמדת למנכ"לית החברה העירונית. משרד מבקר המדינה העיר לעיריית אשקלון ולחברה העירונית כי מנכ"ל העירייה והמועמדת לתפקיד מנכ"לית החברה פעלו שניהם בתקופת הבחירות כדי להביא להיבחרו של מר שמעוני לראשות העירייה. בשל החשש לניגוד עניינים מן הראוי היה שמנכ"ל העירייה יימנע מהשתתפות בישיבה שדנה בבחירת מנכ"ל החברה העירונית ומכל מעורבות בהליך בחירתו.
מנכ"ל העירייה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בהסתמך על הקביעה המשפטית של היועץ המשפטי של החברה, לא היה עליו לפסול את עצמו מהשתתפות בישיבה. משרד מבקר המדינה מעיר למנכ"ל העירייה כי היה ראוי שיפסול עצמו מהשתתפות בדיון בגלל החשש מניגוד עניינים שנבע מהיכרותו עם המועמדת בעת מסע הבחירות של ראש העירייה שנבחר, ולא מהסיבה שהעלה חבר הדירקטוריון, ואשר רק אליה התייחס היועץ המשפטי של החברה. למשרד הפנים נשלחה באוגוסט 2014 תלונה בעניין מינויה של המועמדת למנכ"לית החברה העירונית. בתלונה נטען כי המינוי היה על רקע פוליטי.
בעקבות התלונה חזר והנחה משרד הפנים באוגוסט 2014 את החברה העירונית לבל תתחיל בהעסקת המועמדת לפני מתן אישורו להסכם עמה. יצוין כי כבר בפברואר 2014 הנחה ממונה תאגידים עירוניים במשרד הפנים את ראש העירייה שלא להתחיל בהעסקת מנכ"ל החברה לפני מתן אישור משרד הפנים לחוזה. למרות הנחיית משרד הפנים המועמדת שנבחרה החלה לכהן כמנכ"לית מיד לאחר החלטת הדירקטוריון על מינויה, בתחילת אוגוסט 2014. היועץ המשפטי של החברה העירונית מסר בספטמבר 2014 למשרד הפנים בעניין זה כי המועמדת לא התחילה לכהן כמנכ"לית, אלא היא רק לומדת את מהות התפקיד וגם החלה בהכרת עובדי החברה. משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשקלון ולחברה העירונית כי בניגוד להסברי היועץ המשפטי של החברה, המועמדת לא רק דיווחה על שעות נוכחות אלא גם נתנה הוראות לעובדי החברה ובהן הוסיפה לשמה את התואר "מנכ"לית החברה העירונית לתרבות אשקלון".
לאחר בחינת חוות דעת של היועץ המשפטי של החברה העירונית אישר משרד הפנים את מינוי המנכ"לית ( חיה טופז) , וציין כי "בנסיבות המקרה, ולאור העובדה שממילא הרשות היא זו שקובעת את תקופת הניסיון הנדרשת, אין מקום להמיר את שיקול דעת הגורמים המוסמכים ברשות בשיקול דעתנו". משרד מבקר המדינה העיר בחומרה לעיריית אשקלון ולחברה העירונית כי הליקויים בהליך מינוי מנכ"לית החברה - לרבות הפסקת ההעסקה שנכפתה על המנכ"ל היוצא, התאמת תנאי הסף במכרז לנתוני המועמדת שנבחרה והתערבות מנכ"ל העירייה, המקורב לראש העירייה ולמנכ"לית שנבחרה ובעל זיקה פוליטית אליהם, בכל שלבי המכרז, אף שלא היה חבר ועדת הבחינה - כל אלה מעלים חשש שהסיבה לבחירתה הייתה פעילותה הפוליטית. משרד הפנים מסר בתשובתו כי כל השתלשלות העניינים לפני פרסום המכרז לא הייתה ידועה לאגף בכיר לתאגידים ולא הייתה לו כל דרך לדעת על כך.
מעת שהוחלט על היציאה למכרז, המשרד ליווה את התהליך. לאחר בדיקות וחוות דעת משפטיות שהעלו שהמועמדת אכן עומדת בתנאי הסף, ולאחר שלא נמצא כי ראש העירייה התערב בהליך, הוחלט בסופו של דבר לאשר את מינויה. אשר לכהונת המנכ"לית בפועל לפני אישור משרד הפנים השיב המשרד כי אין לו יכולת לקיים ביקורות עומק בכל תאגיד ולכל מינוי, ולפיכך לא ידע כי העירייה והחברה לא פעלו בהתאם להנחיות והעסיקו את המנכ"לית הנבחרת לפני אישור חוזה העסקתה. משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי נוכח המסמכים שהיו ברשותו, החלטתו לאשר את מינוי המנכ"לית על אף הליקויים שתוארו לעיל אינה ראויה ועליו לבחון שוב את הליך בחירתה כמנכ"לית.
מרכז הפעלת תכניות חומש שיקום שכונה החברה העירונית פרסמה ביוני 2014 מכרז לתפקיד "מרכז/ת להפעלת תוכניות חומש שיקום שכונה לשיפור קליטתם של בני הקהילה יוצאי אתיופיה באגף הרווחה-אשקלון". הבדיקה העלתה כי המכרז פורסם שלושה ימים בלבד לפני תום המועד להגשת המועמדות. משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשקלון ולחברה העירונית כי פרק זמן של פחות משבעה ימים להגשת המועמדויות לא זו בלבד שאינו תואם את ההסדר הראוי שנקבע בתקנות קבלת עובדים, אלא שגם אין די בו להבטיח שהמועמדים בכוח ידעו על קיומו של המכרז ויוכלו להתמודד בו באופן שוויוני, ובדרך שתבטיח את בחירת המועמד הטוב ביותר ותאפשר לרשות למצות את יתרונות הליך המכרז.
למכרז ניגשו חמישה מועמדים. על אף פרק הזמן הקצר שניתן להגשת הבקשות, התכנסה ועדת הבחינה רק בנובמבר 2014, כחמישה חודשים לאחר תום המועד להגשת המועמדויות. משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה ולחברה העירונית כי ההתמהמהות בכינוס ועדת הבחינה מדגישה עוד יותר את הליקוי של אי-קיום ההסדר הראוי שנקבע בתקנות קבלת עובדים להקצאת פרק זמן מזערי להגשת הבקשות. עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי העיכוב הגדול בכינוס ועדת הבחינה הביא לעיכוב באיוש התפקיד. הדבר אינו הוגן כלפי המתמודדים ומקטין את הסיכוי לקלוט את המועמד המתאים ביותר למשרה.
ועדת הבחינה במכרז כללה את נציג דירקטוריון החברה העירונית, מנכ"לית החברה העירונית, מנהלת אגף הרווחה בעירייה, מנהלת אשכול קהילה בעירייה ויו"ר ועד עובדי העירייה. בפרוטוקול ישיבת הוועדה נרשמו רק שמות חבריה ותפקידיהם, שמות המועמדים, הסבר לגבי מהות התפקיד, דירוג המועמדים והחלטת הוועדה. הפרוטוקול לא פירט את הראיונות עם המועמדים - אם היו - את הדיונים שהתקיימו, את הבחירה של כל אחד מחברי הוועדה ואת הנימוקים לבחירת הזוכה. משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשקלון ולחברה העירונית שאי-הקפדה על ניהול פרוטוקול אשר משקף את מהלך הישיבה ואת נימוקי החלטות הוועדה משמעותה אי-עמידה בדרישות של עקרון השקיפות, והדבר מנוגד לכללי המינהל התקין, פוגע בתקינות הליך המכרז ואינו מאפשר פיקוח, בקרה וביקורת על התנהלות ועדת הבחינה. ועדת הבחינה החליטה לבחור את אחד המועמדים לתפקיד: מי שהתמודד בבחירות למועצת עיריית אשקלון (ולא נבחר) כראש סיעה שתמכה במועמדותו של מר שמעוני לראשות העירייה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשקלון ולחברה העירונית כי מכלול הליקויים שהועלו מעלה חשש שבחירתו של המועמד נבעה אך ורק מזיקתו הפוליטית לראש העירייה.
מינויים בחברה הכלכלית לאשקלון בע"מ גם בחברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן - החברה הכלכלית) התקבלו לעבודה לאחר בחירות 2013 אנשים אשר תמכו בסיעתו של מר איתמר שמעוני או פעלו לטובתה או לטובתו, או שקרוב משפחתם מדרגה ראשונה היה מועמד בסיעתו של מר שמעוני. להלן ליקויים שהועלו לגבי שלושה מכרזים שנבדקו: סגן מנהל המרינה, ראש מינהלת שכונת מגדל ומנהל התחדשות עירונית. דירקטוריון החברה הכלכלית קבע בינואר 2014 שחברי ועדת התקשרויות (מכרזים, כספים וכוח אדם) (להלן - ועדת התקשרויות) "יהיו 3 או 5 מס' אי זוגי", החלטה המשקפת את כללי המשפט המנהלי שבאו לידי ביטוי בתקנות קבלת עובדים, וכן קבע את הרכב הוועדה. הדירקטוריון מינה באפריל 2014 את חברי ועדת ההתקשרויות הקבועים. בשלושת המכרזים שנבדקו נכחו בוועדת ההתקשרויות שני חברים בלבד; הפרוטוקול שנרשמו בו הראיונות כלל מסמכים בודדים, וכל אחד מהראיונות נרשם בדף או בקובץ נפרד. כך לא ניתן לדעת אם המסמכים משקפים את כל הראיונות שקיימה הוועדה לגבי אותו מכרז. גם לא תועדו התייחסויות חברי הוועדה לכל מועמד.
באחד המכרזים, בפרוטוקול שנרשם בכתב יד, לא נרשמו שמות חברי הוועדה שהשתתפו, ואלה מופיעים רק בפרוטוקול שהוקלד מאוחר יותר. בפרוטוקולים של ישיבות הוועדה שבהם רשומה ההחלטה על הזוכים במכרזים אין פירוט של התרשמות כל אחד מחברי הוועדה מהמועמדים בכלל ומהמועמד שזכה בפרט, ולא של החלטותיהם לגביהם. משרד מבקר המדינה מעיר לחברה הכלכלית שאי-הקפדה על ניהול פרוטוקול אשר משקף את מהלך הישיבה ואת נימוקי החלטות הוועדה מנוגדת לעקרון השקיפות, ואינה מאפשרת פיקוח ובקרה על התנהלות הוועדה; במיוחד חמור הדבר במקרים שבהם לזוכה במכרז יש זיקה לראש העירייה. סגן מנהל המרינה בפברואר 2014 פרסמה החברה הכלכלית מכרז לאיוש משרת סגן מנהל המרינה. תפקיד זה חדש בחברה וגם אינו מופיע בקובץ העיסוקים הישן. קודם פרסום המכרז לא היה סגן למנהל המרינה, ואת התפקיד מילא "אחראי רציפים", שהיה לו רישיון משיט.
יש לציין שבמכרז לתפקיד מנהל המרינה נדרשו המועמדים להיות בעלי רישיון משיט ובעלי ניסיון ימי. במכרז לתפקיד סגן מנהל המרינה תנאי הסף למשרה היו רישיון צלילה ו"רישיון משיט מסוג 30 או התחייבות לסיים רישיון מסוג 30 תוך חצי שנה".
החברה הכלכלית מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאפריל 2015 כי כדי להגדיל את מספר המועמדים הפוטנציאליים לתפקיד, החליטה להרחיב את תנאי הסף באופן שיאפשר גם למועמדים שמצויים בתהליך הוצאת רישיון משיט להתמודד במכרז. עוד מסרה החברה הכלכלית כי עבודתו של סגן מנהל המרינה כוללת בעיקר היבטים של תחזוקה ותפעול.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברה הכלכלית כי מכיוון שהחברה מצאה שרישיון משיט הוא תנאי הכרחי למשרה האמורה, מן הראוי היה לקבוע זאת כתנאי סף.
מתן ארכה של חצי שנה למילוי הדרישה אינו מבטיח שמועמד שחסר רישיון כאמור יעמוד בתנאים לקבלתו בתקופה האמורה; על כן דרישה זו, לצד היעדר הדרישה לניסיון מקצועי של המועמדים - גם אם נועדו להגדיל את מספר המועמדים לתפקיד, אינם מבטיחים שייבחר מועמד שמתאים לביצוע המטלות ההכרחיות בתפקיד ושיוכל למלאו באופן המיטבי.
קביעת תנאי הסף באופן זה מעלה את החשש שהתנאים הותאמו למועמד מסוים, חסר רישיון וחסר ניסיון מקצועי. ועדת התקשרויות בהרכב שניים בלבד ראיינה במרץ 2014 את שני המועמדים שהגישו מועמדות למכרז. בפרוטוקול שניהלה הוועדה לא תועדו התייחסויות חבריה לכל מועמד.
מעיון בקורות החיים של המועמד שזכה בתפקיד ובריאיון עמו עולה כי בשנים 2010-2007 הוא היה אחראי מחסנים במפעל, ולפני כן היה במשך שנתיים אחראי ייצור בחברה.
ניסיון מקצועי ימי אין לו כלל ועיקר. עוד עלה מקורות החיים שהגיש כי יש לו רישיון צלילה, ובעת הגשת המועמדות הוא היה בקורס משיט (סקיפר), אך לא היה בידו רישיון. מי שזכה בתפקיד הוא בן זוגה של מועמדת מספר 9 ברשימתו של מר שמעוני למועצת עיריית אשקלון.
חבר הדירקטוריון שהשתתף בוועדה (חבר מועצת העירייה שסיעתו בקואליציה) הציג את המועמדים ואמר "התרשמנו יותר מן המוטיבציה הגבוהה שהפגין המועמד [שזכה] למילוי התפקיד, לרבות נכונותו להיות נגיש וזמין, גם בשעות בלתי שגרתיות, כפי שיידרש, וכן מנכונותו להפעיל גם את המנוף וגם את המחפר".
המועמד שלא נבחר לא נשאל כלל על נכונותו להיות נגיש וזמין, ולגבי הפעלת עגורן ומחפר השיב שאין מניעה שיעשה זאת. משרד מבקר המדינה מציין כי בפרסום המכרז לא הייתה דרישה להפעלת עגורן ומחפר, ונכונות להפעילם אף לא צוינה כיתרון.
יום לאחר קיום הראיונות החליטה ועדת ההתקשרויות לבחור במועמד שזכה לתקופת ניסיון בת שישה חודשים שבה ייבחנו כשירותו והתאמתו לתפקיד. הוא גם חויב להציג רישיון משיט עד תחילת אוקטובר 2014. בינואר 2015 החליטה ועדת ההתקשרויות לתת לעובד ארכה נוספת להוצאת הרישיון עד סוף מרץ 2015, אך עד אותו מועד עדיין לא היה בידו רישיון משיט.
החברה הכלכלית והמועמד הזוכה מסרו בתשובותיהם כי נוסף על הארכה עד חודש מרץ ניתנה למועמד הזוכה ארכה נוספת לגשת למבחן במאי 2015, בגלל סיבות אישיות קשות. משרד מבקר המדינה מעיר לחברה הכלכלית כי השתלשלות המקרה מצביעה על כך שבמשך תקופה של יותר משנה, ועד מועד סיום הביקורת, מילא את תפקיד סגן מנהל המרינה אדם שלא היה בעל הכשרה שהחברה הכלכלית סברה שהיא חשובה ונחוצה למילוי התפקיד.
עוד העיר משרד מבקר המדינה לחברה הכלכלית כי מתן ארכה של יותר מחצי שנה מעבר למועד שנקבע במכרז להוצאת רישיון משיט - רישיון אשר היה תנאי סף במכרז - פוגע בעקרונות המכרז, במועמדים פוטנציאליים אחרים ובעקרון השוויון.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לחברה הכלכלית כי השתלשלות העניינים לעיל מעלה חשש ממשי כי בחירתו של המועמד לתפקיד הייתה על רקע זיקתו לראש העירייה, שבאה לידי ביטוי בפעילות הפוליטית של בת זוגו.
ראש מינהלת שכונת מגדל  מי שהקים את מינהלת שכונת מגדל שימש (בהיקף של חצי משרה) כמנהלה ממרץ 2011 ועד יוני 2014 (להלן - ראש המינהלת היוצא).
ראש המינהלת היוצא מסר למשרד מבקר המדינה בפברואר 2015 כי לאחר חילופי השלטון בעירייה הוא זומן למנכ"ל החברה הכלכלית, וזה אמר לו שבהנהלת העירייה רוצים להחליפו ואם הוא רוצה יתקיים שימוע, אלא אם כן הוא מוכן לעזוב בהסכמה.
ראש המינהלת היוצא ביקש שימוע, אך לאחר השימוע החליט לעזוב את תפקידו מהטעם שאין הוא מעוניין לעבוד במקום שבו אין רוצים בו. החברה הכלכלית מסרה למשרד מבקר המדינה באפריל 2016 כי ביקשה להחליף את ראש המינהלת בגלל חוסר שביעות רצון מתפקודו ומהשגת יעדי הפרויקט, למרות משך הזמן הממושך שבו מילא את תפקידו.
ראש המינהלת היוצא מסר למשרד מבקר המדינה כי במשך כל תקופת עבודתו לא קיבל מכתב או נזיפה על כך שלא מילא את תפקידו כיאות, נהפוך הוא. ביוני 2014 פרסמה החברה הכלכלית מכרז פומבי לאיוש משרת ראש מינהלת שכונת מגדל. ועדת התקשרויות בהרכב שני חברים בלבד ראיינה באוגוסט 2014 שמונה מועמדים לתפקיד.
בפרוטוקול ישיבתה נרשמו דברי המרואיינים בלבד. לא תועדו התייחסויות חברי הוועדה לכל מועמד. בישיבת ועדה נוספת כמה ימים אחר כך דיווח מנכ"ל החברה הכלכלית שהוועדה החליטה לשלוח שניים מהמועמדים לבדיקה במכון השמה, והמועמד שיקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר ימלא את תפקיד ראש מינהלת מגדל.
בתקנות קבלת עובדים נקבע כי מי שהציע את מועמדותו למשרה המוכרזת וכישוריו עונים לתנאי המכרז יעמוד לבחינות, ואם יימצא צורך בכך - גם במבחנים. אם התקיימו מבחנים, יוזמנו לריאיון בפני ועדת הבחינה רק המועמדים שהשיגו בהם תוצאות מתאימות.
משרד מבקר המדינה העיר לחברה הכלכלית שההחלטה לשלוח למבחנים שני מועמדים בלבד מבין השמונה שהגישו מועמדות פגעה בשוויון בין המועמדים, ועולה חשש שהתקבלה מתוך כוונה להביא לזכייתו של מועמד מסוים.
החברה הכלכלית מסרה בתשובתה כי אין כל חובה על פי דין לשלוח את כל המועמדים שעמדו בתנאי הסף למבחנים במכון השמה חיצוני (בוודאי לאור עלות הבדיקה), ולא הייתה כל מניעה כי ועדת ההתקשרויות תשלח למבדקים אך ורק את המועמדים שנראו לה ראויים ומובילים. משרד מבקר המדינה מעיר לחברה הכלכלית כי ההסדר שנקבע בתקנות קבלת עובדים מצביע על הדרך הראויה: המבחנים ככלי בחירה, שיש להפעילו על כל המועמדים באופן שוויוני ואובייקטיבי. הפניה למבחנים אלה באופן שאינו שוויוני, בפרט כאשר רק שניים מהמועמדים מופנים אליהם, פוגעת באפקטיביות שלהם ככלי לבחירה מיטבית.
מכל מקום, אף אליבא דעמדת החברה הכלכלית היה עליה לקבוע מראש קריטריונים שוויוניים וברורים בדבר המועמדים שיישלחו למבחני מיון, וזאת לפני קבלת המועמדויות, כדי להבטיח את השוויון בין המועמדים ולמנוע העדפה של מועמד מסוים.  
מחוות דעת מכון ההשמה שניתח את מידת התאמתם של המועמדים לתפקיד עולה כי למועמד שזכה בציון הסופי הגבוה ביותר ושנבחר לתפקיד אין הכישורים הנחוצים לתפקיד כפי שהוגדרו במכרז.
המועמד שזכה בתפקיד (ראובן ביטון)  היה פעיל למען בחירתו של מר שמעוני, ואף תרם 4,000 ש"ח לסיעתו בתקופת הבחירות לרשויות המקומיות ב-2013.
השכר החודשי שנקבע לראש מינהלת שכונת מגדל היה גבוה בעשרות אחוזים משכר קודמו בתפקיד, שהועסק בחצי משרה, ושלא כראש המינהלת היוצא הוא קיבל מהחברה הכלכלית רכב צמוד. משרד מבקר המדינה מעיר לחברה הכלכלית ששליחת שני מועמדים בלבד למכון השמה לא רק שפגעה בשוויון בין המועמדים, אלא גם הביאה לתוצאה שאינה מיטבית, ולפיה החברה בחרה לתפקיד בכיר בחברה במועמד שכישוריו אינם תואמים את הכישורים שהוגדרו במכרז כנחוצים לתפקיד.
הליך מינויו של המועמד שזכה מעלה חשש כי ההחלטה התקבלה משיקולים זרים, וכי המועמד זכה בתפקיד בשל זיקתו הפוליטית לראש העירייה. מנהל התחדשות עירונית בחברה הכלכלית במאי 2014 פרסמה החברה הכלכלית מכרז לאיוש משרת "מנהל/ת התחדשות עירונית בחברה", משרה שלא הייתה קיימת בה קודם לכן.
בתיאור דרישות התפקיד נכתב: "1. ניהול חטיבת פינוי - בינוי שתפקידה ליזום, לקדם ולפתח פרויקטים מכוחה של תמ"א 38 על תיקוניה השונים וכן תכניות שאושרו/שיאושרו; 2. פיתוח תכניות עבודה ארוכות טווח וישומן; 3. תיאום וקידום פרויקטים מול גורמים רלוונטים ברשות המקומית ובמוסדות חיוניים; 4. עבודת שטח ושיווק מול תושבים, נציגות ועדי בתים וכיוצ"ב". ועדת ההתקשרויות קיימה ביוני 2014 ראיונות למועמדים למשרה. על פי פרוטוקול הישיבה, נכחו בה רק שניים מחברי הוועדה.
בפרוטוקול הובאו דברים מפי חמשת המועמדים שהתמודדו במכרז וחלק מהשאלות שנשאלו. יומיים אחר כך התכנסה הוועדה שנית באותו הרכב ודנה בין היתר ב"סיכום ראיונות לתפקיד מנהל/ת התחדשות עירונית בחברה". מנכ"ל החברה הכלכלית הציג את התרשמות הוועדה מהתאמת המרואיינים לתפקיד על פי "דרישות התפקיד" שצוינו במכרז בטבלה.
הטבלה הציגה התרשמות כוללת של כל חברי הוועדה, ולא התרשמות אישית של כל אחד מחבריה. מקורות החיים של המועמד שנבחר ומפרוטוקול ישיבת הוועדה עולה כי למועמד אין ניסיון בתחום ה"פינוי-בינוי", שהוגדר במכרז כאחת מדרישות התפקיד.
בשנים האחרונות הוא היה בעלים ומנהל של מרפאות שיניים ואסתטיקה. המועמד שנבחר לתפקיד הוצב במקום השני ברשימה בראשות מר שמעוני בבחירות 2008, וגם פעל לבחירתו בבחירות 2013. משרד מבקר המדינה מעיר לחברה הכלכלית כי התעלמותה מחוסר ניסיונו של המועמד בתחום שהיה חלק מדרישות התפקיד מעלה חשש שבחירתו נבעה משיקולים שאינם ענייניים. החברה הכלכלית מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה כי היא נותנת אמון בשיקול הדעת של חברי ועדת ההתקשרויות, ובמסגרת ההחלטה נשקלו מגוון כישורים שהביאו לבחירת המועמד, כגון ניסיון בשיווק, שהיה תנאי סף, ניסיון ניהולי, ניסיון חיים והתרשמות אישית בריאיון. משרד מבקר המדינה מעיר לחברה הכלכלית כי בחינת הנימוקים שרשמה הוועדה בהחלטתה על הזוכה, בהשוואה לדרישות התפקיד על פי המכרז, ועיון בשאלות שהפנתה למועמדים ואשר מן הסתם משקפות את החשוב בעיני החברה למילוי התפקיד - כל אלה מעלים חשש לשקילת שיקולים לא ענייניים בעת בחירת המועמד לתפקיד.
אחת מאמות המידה שנרשמו בטבלה היא מידת ההיכרות עם העיר אשקלון. לגבי המועמד שזכה נרשם שהוא בעל היכרות טובה עם העיר.
לגבי מועמד אחר, שהוא בעל זיקה גבוהה לתחום ה"פינוי-בינוי" בהיותו עורך דין העוסק בתחום זה, נרשם שהוא חסר היכרות עם העיר. משרד מבקר המדינה מעיר לחברה הכלכלית כי קריטריון "היכרות עם העיר" לא צוין בפרסום המכרז, אף לא כגורם שמקנה יתרון; לכן לא היה מקום לבסס את הבחירה עליו, ובד בבד להתעלם מחוסר ניסיונו של המועמד בתחום שהיה חלק מדרישות המכרז, ולהחשיב את קריטריון "היכרות עם העיר" כחסרונו של מועמד אחר בעל זיקה לתחום ה"פינוי-בינוי".
התנהלות זו מעלה חשש של העדפת המועמד בעל הזיקה הפוליטית (ריימונד פולט). שכרו החודשי של המועמד שנבחר לתפקיד הוא כ-20,000 ש"ח, והוא גם נהנה מרכב צמוד שהעמידה לרשותו החברה הכלכלית. משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לחברה הכלכלית כי הליך בחירת מנהל ההתחדשות העירונית מעלה חשש שההחלטה התקבלה משיקולים זרים של אינטרסים פוליטיים, ושהמועמד זכה בתפקיד בשל זיקתו הפוליטית לראש העירייה.
החברה העירונית הוקמה בשנת 2001, ועל פי תקנון ההתאגדות מטרותיה העיקריות הן פיתוח, קידום ועידוד של פעולות בתחומים נופש, נוער, ספורט לסוגיו, חינוך, חינוך משלים, מדע, תרבות ואמנות. יו"ר דירקטוריון החברה העירונית הוא ראש העירייה.
 כאמור, מנכ"ל העירייה (חיים סופר)  היה פעיל פוליטי מרכזי במטהו של ראש העירייה; ראו לעיל בעניין בחירתו לתפקיד.  החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ הוקמה בשנת 1986, ועל פי תקנון ההתאגדות מטרותיה העיקריות הן לפתח, לבנות ולחזק את העיר אשקלון ואת כלכלתה על ידי ניהול נכסי העירייה, ולעסוק במישרין או בעקיפין בכל מיני השקעות ובהקמתם, רכישתם, הרחבתם או פיתוחם של מפעלי תעשייה, חקלאות, תיירות, תחבורה, פיננסים, שירותים ציבוריים, בנייה ומקרקעין ועוד. יו"ר דירקטוריון החברה הוא ראש העירייה, מר איתמר שמעוני.

נהג ראש העירייה

בנובמבר 2013 קיימה עיריית אשקלון מכרז פנימי לתפקיד נהג ראש העירייה. במכרז הביע נציג ועד העובדים את דעתו, ולפיה "אנו חושבים שמדובר בתפקיד קרוב מאוד לרה"ע ולכן הוא זה שצריך להחליט מי יהיה הנהג שלו". יו"ר ועדת הבחינה, מי שהוצב במקום השני בסיעת ראש

העירייה, העיר כי "עמדת הוועד ראויה מאוד ויש הבנה לתפקיד ועל כך הרבה הערכה". בפרוטוקול המודפס של הדיון הוספה הערה בכתב יד שנאמרה כביכול על ידי מנכ"ל העירייה היוצא, ולפיה "אנו מראיינים מועמדים לתפקיד שלכאורה אינו תפקיד אמון, אך יחד עם זאת אני מקבל את האמירה שראש העיר רשאי לקבל את המועמד שהוא סומך [עליו] הואיל והתפקיד הוא רגיש".

המועמדים שניגשו למכרז הפנימי נמצאו לא מתאימים, ולפיכך פרסמה העירייה בנובמבר 2013 מכרז פומבי לתפקיד. בטופס הטיוטה למכרז נכתב בכתב יד לגבי מתח הדרגות "8-6", ותחתיו "בהתאם לאישור משרד הפנים". לצד המילים "8-6" יש מחיקה. המכרז פורסם ללא ציון מתח הדרגות, אך נרשמה ההערה "בהתאם לאישור משרד הפנים".

למכרז הפומבי ניגשו 42 מועמדים, ו-27 מהם לא עמדו בתנאי הסף שקבעה העירייה. 15 מועמדים זומנו לוועדת הבחינה שהתכנסה בדצמבר 2013. בוועדה נכח מבקר העירייה ולא נכלל בה נציג ציבור.

אחד המועמדים, שהיה פעיל במטה הבחירות של מר שמעוני, הגיש את בקשתו להשתתף במכרז 21 יום לאחר תום המועד להגשת הבקשות. בסופו של יום הוא זכה בתפקיד

אחד המועמדים, שהיה פעיל במטה הבחירות של מר שמעוני, הגיש את בקשתו להשתתף במכרז 21 יום לאחר תום המועד להגשת הבקשות, ובכל זאת בקשתו לא נדחתה והוא זומן לוועדת הבחינה. בסופו של יום הוא זכה בתפקיד.

העירייה והמועמד לתפקיד מסרו בתשובותיהם כי המועמד הגיש קורות חיים למכרז במועד, ואת הגשת המסמכים הנוספים השלים במועד מאוחר יותר.

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית אשקלון כי הגשת קורות החיים לא באה במקום טופס הבקשה למשרה פנויה. בטופס מופיעים כל הפרטים הנדרשים והוא שנחשב לצורך הגשת המועמדות, לאחר שהמועמד מילא אותו וחתם עליו כנדרש. יצוין כי בטופס שהיה על המועמד למלא ושהוגש באיחור נכתב במפורש "בקשות שתתקבלנה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות לא תובאנה בחשבון", ולפיכך היה על העירייה שלא לקבל את הבקשה ובוודאי לא להעבירה לטיפול ועדת הבחינה; בכך שעשתה כן פעלה העירייה בניגוד לעקרונות המכרז ופגעה בשוויון בין המתמודדים.

עם תחילת עבודתו בינואר 2014 קיבל נהג ראש העירייה שכר על פי הדירוג המינהלי. בפברואר 2014 פנתה העירייה למשרד הפנים בבקשה לבחון העסקתו בחוזה בכירים ובשכר של נהג שר. במאי 2014 אישר משרד הפנים לעירייה להעסיק את הנהג בחוזה אישי וקבע כי שכרו יהיה 20% משכר מנכ"ל. לאחר פניות נוספות של העירייה למשרד הפנים החליט המשרד בספטמבר 2014, "לפנים משורת הדין", לאשר את העסקתו של הנהג בחוזה אישי לפי 30% משכר בכירים.

לדעת משרד מבקר המדינה, יש טעם לפגם בנכונות משרד הפנים לאפשר לנהג ראש העירייה לחתום על חוזה אישי לפי שכר בכירים "לפנים משורת הדין", בהיות האישור יוצא דופן. ככל הידוע חוזה עם שכר בכירים נכרת אך ורק עם עובדים בכירים, קרי מנהלי אגפים ומעלה.

משרד הפנים מסר בתשובתו כי משרת נהג ראש העירייה היא משרת אמון, כפי שמוגדר בתקנות קבלת עובדים, ומשכך היא פטורה ממכרז. עוד טען כי בהחלט נהוג לאשר חוזים למשרות אמון ולאחרונה אף הגדיר משרד האוצר כללים ברורים בעניין, לבקשת המשרד. משרד הפנים הוסיף כי גובה השכר שאישר נבחן ואושר על ידי סגן הממונה על השכר כנדרש.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי רק בתיקון מיולי 2014, שנכנס לתוקפו באוגוסט 2014, הורחבו משרות האמון כך שיחולו גם על נהג ראש העירייה, ובמועד הרלוונטי לקבלת הנהג לעבודה בעיריית אשקלון לא הייתה זו משרת אמון.

בחירתו של מנכ"ל העירייה:

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית אשקלון ולעומד בראשה כי הפגמים האמורים באיוש ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים מנעו ממנה לבצע כיאות את התפקיד היחיד שיועד לה בפקודת העיריות בעניין מינוי מועמד לתפקיד מנכ"ל עירייה - לבחון את כשירותו והתאמתו. מדובר בפגם מהותי בהליך המינוי, שמעלה ספק ממשי אם ההליך היה ראוי.

עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה כי טענותיה בדבר טעות קולמוס שנפלה בפרוטוקול ישיבת הוועדה והשמטת דברים מהותיים מהפרוטוקול מעוררות תמיהה רבה. יצוין כי כותב הפרוטוקול לא היה עובד זוטר אלא עוזר ראש העירייה.

משרד הפנים אישר בנובמבר 2013 את העסקת המנכ"ל בחוזה אישי למרות הפגמים שתוארו לעיל בהליך מינויו, בעיקר בהרכבה החסר והלא מאוזן של ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים, שהייתה אמורה לדון בכישורי המועמד ובהתאמתו לתפקיד.

משרד מבקר המדינה העיר למשרד הפנים כי אישור המינוי אף שהרכב ועדת המכרזים לא ענה על ההוראה המפורשת בפקודת העיריות בדבר נוכחות שני חברי מועצה, ובהיעדר איוש נאות שלה, אינו עולה בקנה אחד עם תפקידו לקיים פיקוח ובקרה ראויים על הרשויות המקומיות.

עוד העיר משרד מבקר המדינה למשרד הפנים כי מן הראוי שיקפיד על אופן איוש הרכב ועדות המכרזים לבחירת עובדים בכירים, באופן שלא יהיה בהן אף אדם שדבק בו חשש לניגוד עניינים. על משרד הפנים גם לבחון ייזום תיקוני חקיקה אשר יבטיחו את האיזון הראוי בהרכב ועדות אלה, כך שככל שניתן יהיה ייצוג הולם לאופוזיציה העירונית, כל זאת כדי שהליך המינוי של עובד בכיר בעירייה יהיה ללא רבב.

משרד הפנים מסר בתשובתו כי הרכב ועדות הבחינה הוא אחד מהנושאים המרכזיים שעלו במתווה לתיקון התקנות, ואשר להרכב הוועדה למינוי בכירים, הרכב זה קבוע בחוק ואין צורך בהבהרות נוספות. לגבי הכלל בדבר מניעת ניגוד העניינים, "שהינו בגדר מושכלות יסוד בשיטתנו", המתווה לתיקון התקנות יתייחס גם אליו. לעניין המכרז לתפקיד מנכ"ל עיריית אשקלון מסר משרד הפנים כי מסמכי הקליטה ייבחנו מחדש והעירייה תונחה בהתאם.

מנהל אגף החינוך

עיריית אשקלון פרסמה בפברואר 2014 מכרז פומבי לתפקיד מנהל אגף החינוך. אף שזהו אחד התפקידים הבכירים והחשובים ביותר במערך העירוני, לא התפרסמה במכרז דרגת המשרה, כנדרש בתקנות קבלת עובדים.

בתקנות קבלת עובדים נקבע כי על ראש העירייה לשלוח למועמדים למשרה הזמנה לריאיון בפני ועדת הבחינה לפחות 14 יום לפני המועד שנקבע לריאיון. נמצא כי העירייה לא שלחה את ההזמנות במועד, ולפחות לשלושה מועמדים נמסרה ההודעה עשרה ימים בלבד לפני מועד התכנסות הוועדה. בעקבות זאת הודיעו שלושה מועמדים שנמנע מהם להתייצב לריאיון בגלל תכניות קודמות, אף שהיו מעוניינים בכך.

הניסיון המקצועי הנדרש לתפקיד מנהל אגף חינוך בקובץ העיסוקים הישן וגם בקובץ המעודכן כולל, בין היתר, חמש שנים כמנהל מוסד חינוך או בעל תפקיד ניהול חינוכי. בתיק המכרז בעירייה היה עותק של משרה זו מקובץ העיסוקים הישן, אך העירייה הוסיפה בתנאי הסף שקבעה לתפקיד ניסיון מעשי של חמש שנים לפחות בעבודת הוראה ישירה במסגרת חינוכית ממלכתית וחמש שנים לפחות כ"מנהל או ארגון/מוסד/פרויקט חינוכי גדול (מעל 15 עובדים)".

ועדת הבחינה מנתה חמישה חברים; שניים מהם נמנו עם סיעתו של מר שמעוני וחבר נוסף סייע לו לזכות בבחירות לראשות עיריית אשקלון.

חברי הוועדה בחרו לתפקיד את אביו של ראש מטה הצעירים בסיעה "אשקלון תנצח בראשות איתמר שמעוני", אשר עמד בתנאי הסף הנוספים שקבעה עיריית אשקלון לתפקיד.

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית אשקלון כי הקצבת פרק זמן של עשרה ימים להזמנה לראיונות לא רק מנוגדת לתקנות קבלת עובדים אלא גם אינה ראויה, ומעלה חשש שהעירייה אינה רואה חשיבות בהגעת המועמדים לריאיון. פרק הזמן שקבעה להזמנה והוספת תנאי סף שאינו מופיע בקובץ העיסוקים מעלים את החשש שהמשרה יועדה למועמד מסוים.

מנהלת אגף השירות העירוני

בפברואר 2014 פרסמה עיריית אשקלון מכרז פומבי לאיוש משרת "מנהל/ת אגף שירות עירוני" (לפני כן פורסם מכרז פנימי). במכרז לא צוינה דרגת המשרה, בניגוד לתקנות קבלת עובדים.

בקובץ העיסוקים המעודכן שפרסם משרד הפנים לא מוגדרת משרה של מנהל אגף שירות עירוני. על פי תיאור התפקיד במכרז, המנהל יהיה ממונה גם על המוקד העירוני. דרישות התפקיד ל"מנהל מוקד עירוני" בקובץ העיסוקים המעודכן הן, בין היתר, תואר אקדמי וניסיון בניהול של חמישה עובדים לפחות במשך שלוש שנים לפחות.

בדרישות המכרז שפרסמה העירייה - דרישות שקבע מנכ"ל העירייה - אין תנאי סף של ניסיון ניהולי. ניסיון ניהולי ברמת מנהל מחלקה, שנדרש במכרז קודם לתפקיד זה כתנאי סף, צוין כיתרון בלבד.

יו"ר ועדת הבחינה שם את הדגש, בשני ימי הראיונות שהתקיימו במכרז, על הניסיון הניהולי; ביום הראשון הוא ביקש ממרבית המועמדים להדגיש את האיכויות שלהם לתפקיד, "כולל ניהול של עובדים רבים וסנכרון של כל המערכות", וביום השני הדגיש כי בעל התפקיד "אמור לנהל כ-250 מנהלים ועובדים".

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית אשקלון כי שינוי תנאי הסף כך שניסיון ניהולי יהיה יתרון בלבד מעלה חשש שדרישות המשרה הותאמו לכישורי מועמד מסוים. השינוי מתמיה הן מפני ששאלת הניהול הייתה אחת השאלות המרכזיות שהפנה יו"ר ועדת הבחינה למועמדים בשני ימי הראיונות, והן מפני שבקובץ העיסוקים המעודכן נדרש ניסיון ניהולי אף בתפקיד הכפוף לתפקיד זה.

עיריית אשקלון מסרה בתשובתה כי מדובר בתפקיד שמתכלל את העבודה מול אגפי העירייה ומנהל המוקד, ולא נדרש בו ניסיון ניהולי.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשקלון כי בהסתמך על תיאור התפקיד שפורסם במכרז, המוקד העירוני יהיה כפוף לאגף השירות העירוני, ולכן הניסיון הניהולי הנדרש ממנהל אגף שאחראי למנהל המוקד צריך להיות לפחות כזה של מנהל המוקד; יתרה מזו, שאלותיו והערותיו של יו"ר ועדת הבחינה מלמדות שיש צורך בניסיון בניהול עובדים רבים.

עיריית אשקלון מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי המועמדת שנבחרה מילאה תפקידי רוחב אשר כללו עבודה מול עובדים רבים, תוך הנעת תהליכים.

ועדת הבחינה מנתה ארבעה חברים, בניגוד לתקנות קבלת עובדים, הקובעות שמספר חברי הוועדה לא יהיה זוגי. שלושה מחברי הוועדה היו בעלי זיקה פוליטית לראש העירייה או לסיעות שבקואליציה[1], והם בחרו לתפקיד מועמדת ללא ניסיון בניהול עובדים או בתפקיד של מנהלת מחלקה. קודם זכייתה במכרז כיהנה כמנהלת יחידה באגף איכות הסביבה ולא ניהלה עובדים. קרוב משפחתה מדרגה ראשונה של המועמדת שהתמנתה לתפקיד הוא איש עסקים, מכר של מר שמעוני אשר תמך בגלוי במועמדותו לראשות העירייה בבחירות 2013.

קרוב המשפחה של המועמדת מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממרץ 2016 כי לא הייתה לו שום מעורבות בהליך המינוי.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשקלון כי מכלול הליקויים בהליך המכרז מעלה חשש שהמועמדת נבחרה בגלל זיקתו של קרוב משפחתה לראש העירייה.

מנהל מרכז השירות לתושב

העירייה פרסמה במרץ 2014 מכרז לתפקיד מנהל/ת מרכז שירות לתושב, משרה שלא הייתה קיימת בה קודם לכן.

בין שלושת חברי ועדת הבחינה לאיוש המשרה, שהתכנסה באפריל 2014, לא היה נציג ציבור כנדרש. הוועדה בחרה לתפקיד - ברוב קולותיהם של שני חבריה מסיעתו של ראש העירייה הנבחר - במועמד שבתקופת הבחירות הלווה 80,000 ש"ח לסיעת "אשקלון תנצח בראשות איתמר שמעוני"[2]. בפרוטוקול לא נרשמו הנימוקים לבחירה.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשקלון כי מכלול הליקויים בהליך המינוי, ובפרט לנוכח הזיקה הפוליטית המשותפת לחברי הוועדה ולמועמד שנבחר, מעלה את החשש שלזיקתו הפוליטית של המועמד היה משקל משמעותי ואולי אף מכריע בהיבחרו לתפקיד.[1]        מועמדים מספר 2 ו-7 בסיעת ראש העירייה ונציג ציבור שהוא מסיעתו של ממלא מקום ראש העירייה.

[2]        לפי הרישומים בהנהלת החשבונות של הסיעה, ההלוואה נפרעה.

מנהל יחידת סיור שטח במוקד העירוני

עיריית אשקלון פרסמה בפברואר 2014 מכרז לאיוש משרה של "מנהל/ת יחידת סיור שטח במוקד העירוני", משרה שאינה מצויה בקובץ העיסוקים הישן של משרד הפנים ולא הייתה קיימת בעירייה עד אז.

בטיוטה ראשונית מודפסת של נוסח המכרז שהכין אגף משאבי האנוש נכתב שדרישות התפקיד הן תעודת בגרות, רישיון נהיגה, תעודת יושר וידע בעבודה עם מחשב. על גבי טיוטה זו נרשמו שינויים בכתב יד שהכניס מנכ"ל העירייה: נמחקה הדרישה לתעודת בגרות ובמקומה נרשם בין היתר, "תואר ראשון, עדיפות למנהל עסקים/מדעי החברה יתרון; ניסיון כתב/עורך עיתונאי לפחות 4 שנים; ניסיון בתיעוד בכתב ובסרטונים". על גבי טיוטה מאוחרת יותר, שהוספו בה שינויים אלו, נמחקו בכתב יד על ידי מנכ"ל העירייה הדרישות לניסיון ככתב, עורך או עיתונאי וניסיון בתיעוד בכתב ובסרטונים.

ועדת הבחינה שהתכנסה במרץ 2014 מנתה ארבעה חברים, בניגוד לתקנות קבלת עובדים. שניים מהם השתייכו לסיעה "אשקלון תנצח בראשות איתמר שמעוני". נציג הציבור בוועדה היה מי שהתמודד בבחירות למועצת הרשות המקומית והוצב במקום השני בסיעתו של ממלא מקום ראש העירייה.

שלושת החברים בוועדה שהיו בעלי זיקה פוליטית לראש העירייה בחרו לתפקיד מבין שני המועמדים מועמד בעל תואר ראשון במינהל עסקים שבשנים האחרונות כתב וערך בעיתונים מקומיים. בפרוטוקול לא נרשמו נימוקים לבחירה.

המועמד מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בטור האישי שהיה לו בעיתון המקומי הוא ביקר את התנהלות ראש העירייה הקודם, כפי שביקר את התנהלות ראשי העירייה שקדמו לו.

משרד מבקר המדינה מעיר כי בחינת כתבותיו של המועמד בעיתון מקומי בשבועות שלפני מועד הבחירות, לרבות טור הדעה שלו, מעלה כי רובן המוחלט הופנו כנגד ראש העירייה שכיהן באותה עת ותמכו במר שמעוני.

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית אשקלון בחומרה כי מהשתלשלות העניינים שתוארה לעיל נראה שהיה ניסיון להתאים את דרישות התפקיד במכרז לכישוריו של מי שנבחר. משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי הליקויים שהועלו בהליך המינוי - היעדר הנמקת הבחירה בפרוטוקולים וזהותם הפוליטית של חברי הוועדה - מגבירים את החשש שלזיקתם הפוליטית של חברי הוועדה היה משקל משמעותי בבחירת המועמד בעל הזיקה לתפקיד, וכי הלכה למעשה הייתה כוונה למנותו עוד לפני המכרז.

תגובת העירייה: מאז נכנסה הנהלת העירייה החדשה לתפקידה אויישו למעלה מ-200 תקנים ברשות על שלוחותיה השונות, במטרה לתת מענה הולם לעלייה הניכרת בהיקפי הפעילות בכל התחומים, ולייעל ולשפר את השירות הניתן לתושבי העיר.
המבקר מתמקד במספר קטן יחסית של מינויים בהם נתגלו בעיקר בעיות פרוצדוראליות.
אנו למדים את מסקנות הדו"ח לגבי המינויים שנבדקו, וכבר ביצענו תוך כדי הביקורת מהלכים שנועדו לתקן את הליקויים הטכניים, על מנת להבטיח הליכי מינוי ראויים וכשרים של מועמדים לתפקידים השונים ברשות, כפי שנעשה עד כה.
 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה