אשקלון הוכרזה כאיזור מוגבל למשך שבוע ימיםביחד עם ערים נוספות בישראל, מסתמן שגם אנחנו נהיה בהגבלות חמורות יותר ממה שהורגלנו. אמרנו סגר ולא רחוקים מהאמת. העירייה והמשטרה יושבים ברגעים אלה. מהו איזור מוגבל? הפרטים בפנים. מתי זה מתחיל פרטים בהמשך

אשקלונט

בשעה זו יושבים נציגי העירייה ומשטרת אשקלון לתכנן את ביצוע החלטת הממשלה להכריז על אשקלון באיזור מוגבל. בשלב הראשון לא תתאפשר יציאה וכניסה לעיר. תותר כניסת משאיות מזון ותותר יציאה לרכישת תרופות.  

החלטת ממשלת ישראל על הפיכתה של אשקלון כעיר מוגבלת לפי תקנות שעת חרום (נגיף הקורונה החדש), תביא לא רק לאכיפה מוגבלת יותר מהיום אלא גם לסגר כמעט מוחלט על העיר לתקופה של שבוע ימים.

ההחלטה של הממשלה כוללת עוד ערים כמו ירושלים (חלקים גדולים מהעיר, אלעד, מגדל העמק, בית שמש, ביתר עילית, טבריה, אור יהודה, מודיעין עילית, מודיעין (ללא מכבים ורעות). ההכרזה תכנס לתוקף עם פרסומה על ידי משרד ראש הממשלה ותפורסם ברשומות.

סעיף נוסף לגבי בני ברק, הארכת ההכרזה עליה  כאיזור מוגבל לפי תקנון איזור מוגבל.

מהו איזור מוגבל ואיך מתנהגים בו:

התפשטה מחלת הקורונה בהיקף נרחב באזור מסוים בישראל, ושוכנעה ועדת השרים כי יש הכרח בהגבלת הכניסה אליו והיציאה ממנו כדי למנוע את התפשטות המחלה מחוץ לאזור כאמור, רשאית היא על דעת הממשלה להכריז על האזור כאזור מוגבל, ובלבד שבתקופת תוקפה של ההכרזה תתקיים אספקה נאותה של מצרכים ושירותים חיוניים בתוך האזור; לעניין זה, ”ועדת שרים“ – ועדת שרים המורכבת מראש הממשלה, שר הבריאות, שר הפנים, שר הביטחון, השר לביטחון הפנים ושר האוצר; בראש הוועדה יעמוד ראש הממשלה, ובהעדרו שר הפנים.

הכריזה ועדת השרים כאמור, תודיע על כך מיד לראשי הרשויות המקומיות שבאזור המוגבל, וכן לוועדה מוועדות הכנסת.
הכרזה על אזור מוגבל תינתן לתקופה שלא תעלה על 7 ימים, ורשאית ועדת השרים להאריכה לתקופות נוספות שלא יעלו על 5 ימים כל אחת, ובלבד שתקופת ההכרזה הכוללת לא תעלה על 21 ימים; ואולם רשאית ועדת השרים, באישור ועדה מוועדות הכנסת להאריך את תוקפה לתקופות נוספות.
חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה על אזור מוגבל, תודיע ועדת השרים על ביטול ההכרזה, גם אם טרם חלפו התקופות האמורות בתקנת משנה (ג).
הכרזה על אזור מוגבל או הארכת תוקפה של הכרזה כאמור ייכנסו לתוקף עם פרסומן באתר משרד ראש הממשלה, ויפורסמו ברשומות בסמוך לאחר מכן.
בלי לגרוע מתקנת משנה (ה), תובא ההכרזה וההגבלות לפי תקנה 3 לידיעת השוהים באזור המוגבל באמצעות פרסום בעיתונים, בערוצי תקשורת, באינטרנט, במודעות מודפסות על שלטי חוצות או בכל דרך יעילה אחרת שתבטיח את יידוע הציבור בהיקף הרחב ביותר האפשרי בנסיבות העניין.
הכריזה ועדת השרים על אזור מוגבל לפי תקנה 2, יחולו הוראות אלה:
(1)
לא יצא אדם המתגורר בדרך קבע באזור המוגבל מהאזור המוגבל, אלא לאחת מהמטרות האלה:
(א)
קבלת טיפול רפואי חיוני שלא ניתן לקבלו באזור המוגבל;
(ב)
הליך משפטי שמחייב נוכחותו של אותו אדם;
(ג)
שוטר, חייל או איש צוות רפואי היוצא במסגרת תפקידו;
(ד)
הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;
(ה)
העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל ההורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל, ובלבד שאותו הורה הוא ההורה המשמורן או מצוי במשמורת משותפת;
(ו)
צורך חיוני אחר, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור.
(2)
לא ייכנס אדם לאזור מוגבל, למעט –
(א)
כניסת גוף הצלה הפועל במסגרת תפקידיו וסמכויותיו לפי כל דין, וכן משטרת ישראל, צבא ההגנה לישראל ושירות ההתגוננות האזרחית, ובלבד שכניסת צבא ההגנה לישראל ושירות ההתגוננות האזרחית תהיה לצורך מתן סיוע אזרחי בלבד;
(ב)
כניסת אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל;
(ג)
כניסת איש צוות רפואי לצורך ביצוע תפקידו;
(ד)
כניסת עובדים סוציאליים לפי חוק;
(ה)
כניסת עובדי רווחה במחלקה לשירותים חברתיים באזור המוגבל שהוגדרו כחיוניים על ידי הרשות המקומית, וכן עובדי רווחה העובדים במקום המפורט בנושא עבודה, שירותי רווחה ועלייה וקליטה בתוספת לתקנות שעת החירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש״ף–2020, ובלבד שקיבלו אישור ממשרד העבודה והרווחה;
(ו)
כניסת עיתונאי ועובד מקצועות התקשורת, ובלבד שנושא תעודה של לשכת העיתונות הממשלתית, או של איגוד העיתונאים הפועל בישראל שחבריו עיתונאים ועובדי מקצועות התקשורת;
(ז)
כניסה לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים, לרבות שירותי חשמל, מים, תקשורת ופסולת;
(ח)
העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה השני;
(ט)
כניסת אדם לצורך חיוני אחר, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור.
(ב)
כניסה לאזור מוגבל או יציאה ממנו לפי תקנת משנה (א), למעט לפי תקנת משנה (א)(2)(א), תיעשה, ככל הניתן, בכפוף להצגת אסמכתא בדבר הצורך.
(ג)
אין בתקנות אלה כדי לגרוע מתחולת הוראות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף–2020, בתוך האזור המוגבל.
סמכויות שוטר
באזור מוגבל ובסביבתו הקרובה רשאי שוטר, לשם אכיפת הוראות תקנה 3, נוסף על הסמכויות לפי כל דין –
(1)
למנוע כניסה של אדם או רכב לאזור המוגבל, או יציאה ממנו;
(2)
לדרוש מכל אדם להזדהות לפניו ולמסור לו כל ידיעה או מסמך; לצורך כך רשאי שוטר לעכב אדם או כלי רכב;
(3)
להורות לגוף הצלה לפעול במסגרת תפקידיו וסמכויותיו לפי כל דין ובלבד שקיבל אישור קצין משטרה לעניין זה;
(4)
סירב אדם להוראת או לדרישת שוטר לפי פסקאות (1) עד (2), רשאי שוטר לעשות שימוש בכוח סביר לשם מילוי ההוראה או הדרישה.
קריאה לשירות עובד בשטח המוגבל
מצא ראש רשות החירום הלאומית כי הספקתם של שירותים קיומיים לאוכלוסייה בשטח המוגבל עלולה להיפגע, יפנה לשר העבודה והרווחה בבקשה לשקול הפעלת סמכויותיו לפי סעיפים 17 או 18 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ״ז–1967.
השגה
(א)
על החלטה פרטנית לפי תקנה 3(א)(1)(ו) ולפי תקנה 3(א)(2)(ט) ניתן להגיש השגה לראש רשות חירום לאומית או סגנו; על החלטה פרטנית לפי תקנה 3(א)(1)(א), (ב), (ד), (ה), ולפי תקנה 3(א)(2)(א), (ב), (ו), (ז) ו־(ח) ניתן להגיש השגה לקצין משטרה שהוסמך על ידי המפקח הכללי של המשטרה.
 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה